November 12, 2008

Losing a lot lately

And it gets worse

Rianne: Tingnan mo nga kung may black pearl earrings diyan.
...
Homer: Wala naman. Bain! Nakawala na naman ng alahas ng nanay niya!
Rianne: Yung galing Palawan yon.
Homer: La! Winala niya bigay ni mama! Bain! Isusumbong kita!

No comments: